കർമ 2 [ചെകുത്താൻ]

കർമ്മ | Karma S 1 അഖിലം പാർട്ട്‌ 2  | Akhilam Part 2 Author : chekuthan | Previous Part   ഇനി ഒരിക്കലും എഴുതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, എന്നാൽ തുടങ്ങിയത് പാതി വഴി നിർത്തിയത് എന്തോ വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥ കോപ്പി അടിച്ചു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് ഒരാൾ ആളാവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കള്ളൻ എന്നാ വിളിപ്പേര്. ഒരുപാട് നേരത്തെ ശ്രെമത്തിനു ഒടുവിലാണ് ഓരോ […]

Continue reading

കർമ്മ 1

കർമ്മ | Karma S 1 അഖിലം പാർട്ട്‌ 1  | Akhilam Part 1 Author : ചെകുത്താൻ   CsSm^p b^o£\w B\v. fÄ«n¸nÄ tbjvh\m`nän ZnthmZÀ dmVn¨ H^p ]qkmknsâ {b\]¯nsâ {bSnNm^¯nsâ WnÊim]S]psX NT]m\v. bXnªms_ KWm`]n hq^ysâ AhvSf]¯nWp fpt¶mXn]m]pÅ Ipk¶ skan¨w ko\pSpX§n]n^n¡p¶p ASnsWm¸w Ss¶ fp_n¡p bn¶n`m]n bXÀ¶p b´`n¨p Wn¡p¶ B fp¯Ènfmknsâ C`Nan sk]n S«n]p*mNp¶ Wnj`pNÄ Ipf^n knIn{Sfm] In{S§Ä SoÀ¯psNm*n^p¶p. C¶v […]

Continue reading

പടിക്കൽ തറവാട് [ചെകുത്താൻ]

പടിക്കൽ തറവാട് Padikkal Tharavaadu bY ചെകുത്താൻ ( NB: ഇതൊരു ഇന്സസ്റ് കഥ ആണ് താല്‍പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്…. അതു പോലെ ഞാൻ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആണ് തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെകിൽ ക്ഷമിക്കുക) എന്‍റെ പേര് ജിത്തു ഞാനിപ്പോ എങ്ങിനയറിങിന് പഠിക്കുന്നു… പഠിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര മിടുക്കൻ ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ മോശവും അല്ല കേട്ടോ . …. എന്റെ താമസം ഹോസ്റ്റലിലും വിട്ടിലുമായി പോകുന്നു. എന്‍റെ വീട് എന്നു പറഞ്ഞൽ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ആണ് […]

Continue reading