ഷാപ്പിലെ കറിയും താത്തയുടെ കളിയും [റമീസ്]

ഷാപ്പിലെ കറിയും താത്തയുടെ കളിയും Shapile Kariyum Thathayude Kaliyum | Author : Rameez   പ്രിയവായനക്കാരെ കുക്കോൾഡ് ജീവിതം എന്ന കഥയുടെ 9 ഭാഗം ആണ് ഇത്.. എഴുതിയപ്പോൾ ഷാപ്പിലെ കറിയും താത്തയുടെ കളിയും എന്ന ഈ ടൈറ്റിൽ ഒരു ഹരമായി തോന്നി. ഷാപ്പിലെ കറിയുടേയും കള്ളിന്റെയും രതിയുടേയും എരിവും ലഹരിയും നുരയുന്ന കഥയാക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സു തുറന്നുള്ള കമന്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കുക്കോൾഡ് ലോല ഹൃദയനാണ് അവനു നല്ല കരുത്തന്മാർ അവന്റെ […]

Continue reading