നയൻതാര പറ്റിച്ച പണി [കൊച്ചു വാത്സ്യായൻ]

നയൻതാര പറ്റിച്ച പണി Nayanthara Patticha Pani | Author : Kochu Valsyayanan രഘുവിന് കല്യാണ പ്രായം ആയെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ക്ക് കൂടി തോന്നണ്ടെ? 25 വയസ്സ് എന്നതു് ആണിനെ സംബന്ധിച്ച് . നല്ല ഒന്നാന്തരം പ്രായാണ് കെട്ടാന്‍… കവടിയുടെ ഓര്‍മ്മ തന്നെ വേണെമെന്നില്ല… പെണ്ണ് എന്ന് കേട്ടാല്‍ പോലും കുണ്ണ എടുത്ത് പിടിച്ച് വടി പോലെ നില്ക്കുന്ന പ്രായം ഏതൊരു പെണ്ണാണ് ആ പ്രായത്തില്‍ ഉള്ള ആമ്പിള്ളരെ ക്കൊണ്ട് പൂറ് ഉഴുത് മറിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? നല്ല […]

Continue reading