സ്വന്തം ഭാഗം 11 [മനു ലാളന]

സ്വന്തം 11 Swantham Part 11  BY MANU LALANA CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS   ഡിയർ ബ്രോസ്, എല്ലാർക്കും സുഖം ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറെയായി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എഴുതിയിട്ട്, അറിയാം. കോവിഡും അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടി ആയി എല്ലാരുടേം ലൈഫ് തന്നെ മാറിപോയില്ലേ.. പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എനിക്ക് ഒരു ജോബ് ഒക്കെ കിട്ടി ആരുന്നു. സൊ അതും എന്നെ ബിസിയാക്കി ഒരല്പം. ദേഷ്യം ഇല്ലാതെ, […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 10 [മനു ലാളന]

സ്വന്തം 10 Swantham Part 10  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART   വൈകുന്നേരം വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പതിവിലും കൂടുതല്‍ അല്‍പം വൈകി. ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം കൂട്ടുകാരോട് കുറെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞു നടന്നു നേരം പോയത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ല. “കണ്ണന്‍ ഇന്നു നല്ല വൈകിയാണല്ലോ വരവ്..” ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഷംസിയത്ത പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്നു. “ഇത്താക്ക് […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 7 [മനു]

സ്വന്തം 7 Swantham Part 7  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART “”N®m.. Zm N®m..”” “”Zm.. N®m..”” làn]m]n Bt^m tSma¯p bnXn¨p Np`p¡p¶p.. H¨ tN«v Mm³ In½n N®p Sp_¶p. Biv.. tI¨n]m\v.. tW^w bt£ skap¯n«nsöp tSm¶p¶p. _qfnWN¯p fpjpk³ Ct¸mjpw C^p«v Ss¶. “”F´m tI¨o.. D_§p¶ntÃ.. bmSn^m{Sn Bs\¶v tSm¶p¶p”” “”Zm sbm«m.. f\n GSm*v B_p B]n.. […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 6 [മനു]

സ്വന്തം 6 Swantham Part 6  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART     _qfn k¶p N]_n]n«pw D_§m³ tSm¶p¶nÃ. tI¨n Wà hpOfm]n NnX¶p_§p¶p. B h-vNÀ«v fp«nWp tft`¡v N]_n¡nX¡p¶p. H^p klw I^nª§nsW NnX¡p¶ tI¨ns] Nm\m³ Wà I´w. Mm³ B Nm`pNant`¡v tWm¡n. tI¨n]psX hzÀ\ sNm`pÊpNÄ B N\¦m`n bSnªp NnX¡p¶p.. tI¨n D\À¶n^ps¶¦n W¶m]n^p¶psk¶p tSm¶n. […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 5 [മനു]

സ്വന്തം 5   [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ] Swantham Part 5  BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART e£\w Njn¨v, FÃm^pw NqXn kÀ¯fmWkpw b_ªn^p¶v tW^w tbm]S_nªnÃ. tI¨n]psX ¢mhns` kntlg§Ä Hs¡ tN«n^p¶p f\n GSm*v bSnsWm¶m]n. “”fmaq, Np«m, Xn kn s]ms¡ N*Sp fSn.. ^*mapw tbm]n NnX¡v–“” Npª Xn kn Hmcv– sI]vSn«v F\oäp. “”sbs®, […]

Continue reading

സ്വന്തം ഭാഗം 4 [മനു]

സ്വന്തം 4  [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ] Swantham Part 4 BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART   fpO¯v Ft´m H^p IqXp k¶fÀ¶ tbms`. Mm³ D_¡w So^m¯ N®pNÄ sfsà Sp_¶p.. B Npª.. B Ip*pNÄ F³s_ Nknan AfÀ¯p¶p. F\o¡m³ tbmkp¶p F¶p tSm¶p¶p. “”Npªm.. F´nWm C{S tW^s¯ F\o¡ps¶”” Mm³ B IqXn bnt¶]pw […]

Continue reading

സ്വന്തം 3 [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ]

സ്വന്തം 3 [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ] SWANTHAM THIRD EPISODE BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART   e£\w Njn¨p Np_¨p tW^w Xn kn Nm\mw F¶p N^pSn Mm³ thmc]n k¶n^p¶p ASpw CSpw fmän Nan¨p sNm*n^p¶p. AXp¡a]ns` tKm`nNÄ Hs¡ sbs«¶v- HSp¡n Npª F³s_ AXp¯p k¶p thmc]nt`¡v Im^n. ‘C{S]pw tkPw […]

Continue reading

സ്വന്തം 2 [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ]

സ്വന്തം 2 [ ലാളന ന്യൂവെര്‍ഷന്‍ – മനു ] SWANTHAM SECOND EPISODE BY MANU | LALANA RELOADED CLICK HERE TO READ THIS STORY PREVIOUS PART koXv fm_n]Sn³s_ kngfw ^*p fq¶p Unkhw D*m]n^p¶p.. Npª]psX Nq«v B]n^p¶p BsN H^p Blzmhw. ¢mÊn Nq«pNmÀ sb¬Np«nNsa bän hwhm^n¡pt¼m Mm³ NqXm_nÃ. FWn¡p AsSms¡ tNÄNpt¼mÄ {btSyNn¨v H¶pw tSm¶n]n^p¶nÃ.. F³s_ {l² fpjpk³ bYn¸pw bphvSNkpw […]

Continue reading

സ്വന്തം 1 [ ലാളന റീലോഡട് – മനു ]

സ്വന്തം 1 [ ലാളന റീലോഡട് – മനു ] SWANTHAM FIRST EPISODE BY MANU | LALANA RELOADED ഡിയര്‍ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നെ ചിലര്‍ക്ക് എങ്കിലും ഓര്‍മ കാണും എന്നു കരുതുന്നു. ‘ലാളന’ എന്ന പേരില്‍ എന്‍റെ അനുഭവങ്ങള്‍, ഭാവനയും ചേര്‍ത്തു ഞാന്‍ ചെറുതായി ഒന്ന് എഴുതാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ എഴുതിയ കഥകളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാന്‍ കമ്പികുട്ടനിലും പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു. കഥ തുടരാന്‍ ഒരുപാടു പേരുടെ മെസ്സേജ് ഉം ഇമെയില്‍ ഉം […]

Continue reading

ലാളന part 6 to 17

ലാളന part 6 to 17 Lalana 6 to 17 bY Manu കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ വായിക്കുവാന്‍ PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 | തിരികെ വീട്ടില്‍ എത്തിയ ശേഷവും എന്‍റെ അസ്വസ്ഥത മാറിയിരുന്നില്ല.. കുഞ്ഞക്കു അത് പെട്ടെന്നു മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു.. “കുട്ടാ, രമയാന്‍റി പാവമാ.. എളുപ്പം ദേഷ്യം വരും എന്നെ ഉള്ളൂ. എല്ലാരോടും ചൂടാണെങ്കിലും നിന്നോടു വെല്യ കാര്യമാ.. അത് കൊണ്ടു തന്നെയാ ഞാന്‍ പിള്ളേര്‍ നിന്നെ കളിയാക്കുന്ന കാര്യം ആന്‍റിയോട് പറഞ്ഞത്.. […]

Continue reading