കാവ്യാത്മകം [Jack Sparrow]

കാവ്യാത്മകം Kaavyathmakam | Author : Jack Sparrow   ഇന്ന് അച്ഛന് ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലെയും ,സൈറ്റിലെയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റക്ക്തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പൊളേക്കും എങ്ങനേലും വീട്ടിൽ എത്തി ഒന്ന് കിടന്നാമതി എന്നായിരുന്നു …. പോകുമ്പോൾ ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളാൻ സ്റ്റാഫിന്റെ കയ്യിൽ കീ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി..താഴെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ചെന്നു “ഓ…. മൂഞ്ചി ” ബാക് ടയർ പഞ്ചർ …അല്ലെങ്കിലും എന്തേലും പണി വരുവാണേൽ എല്ലാം […]

Continue reading