ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1

ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ 1 BHAGYAMULLA KUTTANTE ANUBHAVANGAL BY SURESH H^pbmXv N¼n NTNÄ km]n¨n«ps*¦n`pw BUyfm]nXv B\v NT FjpSps¶. sl^n¡pw H^pbmXv Wà NTNÄ KoknS¯n D*mkpsf¦n`pw km]n¨n«pÅ b` NTNapw cmWvXhn ssX¸v B]n^p¶p. At¸mÄ sâ AWpek§Ä Cu kjn]n`qsX H¶p ss{X sI¿\sf¶v tSm¶n. FWn¡v Ct¸m k]hv 25 B]n. F´ms\¶p A_n]nà Np«sâ emPyw sNm*m]n^n¡\w knknV S^¯n`pÅ shN-vhv dÔ¯n GÀs¸Xm³ FWn¡v hmVn¨n«p*v. […]

Continue reading