അമ്മയുടെ കള്ള കളി [Appu]

അമ്മയുടെ കള്ള കളി Ammayude Kallakali | Author : Appu   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് െഎൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കള്ള കളിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനും അമ്മയും അച്ചനും അടങ്ങുന്നതാണ് െഎൻ്റെ കുടുംബം ഇനി അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ആണ് പക്ഷേ ഇരുനിരം നല് ്ഉഉറച്ച ശരീരം അമ്മയുടെ നടത്തവും നില്പും കണ്ടാൽ തന്നെ ആർക്കും കമ്പി അകും എത്ര നല്ല രസമാണ് അമ്മയെ കാണാൻ നല്ല ചക്ക ംമുല […]

Continue reading