ചൊട്ടയിലെ ശീലം

ചൊട്ടയിലെ ശീലം Chottayile Sheelam Author : Jasmin   ലോകം ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒരുപാട് നടന്നു. ഇന്നും നടക്കുന്നു. ഒരു പെണ്ണിന്റെ വെറുമൊരു പുഞ്ചിരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണുങ്ങൾ എന്ത് സാഹസം വേണമെങ്കിലും ഇന്നും ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെ ഉള്ളു. വെറുതെ മൂഞ്ചിയ തത്വങ്ങൾ അടിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ കുറെയേറെ സ്ത്രീകളുടെയും […]

Continue reading