കത്രീനാമ്മ

…കത്രീനാമ്മ… Kathreenamma Kambikatha PART-01 BY:NoLaN @ kambimaman.net ?…കത്രീനാമ്മ…?….. ?…കത്രീനാമ്മ…?….. വർക്കിച്ചൻ തന്റെ സ്കൂട്ടർ പത്തേക്കറോളം വരുന്ന ആ പുരയിടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റി. പുറകിലിരിക്കുന്ന 20 വയസോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കരാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആ പഴയ ക്രിസ്ത്യൻ തറവാട് നോക്കി വർക്കിയോട് പറഞ്ഞു എന്റമോ എന്നാ വലിയ വീടും പറമ്പുമാ മൊത്തം എത്ര ഏക്കറുണ്ട്? വർക്കി പറഞ്ഞു മൊത്തം പത്തേക്കർ പുരയിടം. ഇതു കേട്ട പുറകിലിരിക്കുന്ന യുവാവ് ( തോമ) വർക്കിയോടായി, പ്ലാവും മാവും റബ്ബറുമൊക്കെ തിങ്ങി […]

Continue reading