ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം 1

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം Oru American Jeevitham Kambikatha bY:REKHA@kambimaman.net എന്നെ പലർക്കും അറിയാം , ചിലർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങിനെ അറിയാത്തവർക്കായി ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു , ഞാൻ രേഖ . സ്നേഹത്തീരം ( rekha’s love shore ) എന്ന എന്റെ നോവലിന് ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് വീണ്ടും എന്നെകൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചത് , അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഈ പുതിയ കഥക്കുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ,പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിനെ സ്നേഹതീരത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് . ചിലപ്പോൾ നല്ലതാകാൻ ചിലപ്പോൾ […]

Continue reading