എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 3

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 3  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 3 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS A½¨n ….Fsâ b\nNjnªp ….Um N]_n k^m³ tbm\p inf. FÃmw Wln¸n¨p – sb«¶v Ss¶ Mm³ bp_Nnt`¡v fm_n ..Sn^nsN hnävþHu«v t`¡v WX¶p. A½¨nsX B Iq^v FWn¡v Ipäpw D*v . B f\w ..ASnsWm^p {bsS]vN hpOw . A½¨n Ft¶mXv C¯n^n AXp¸ NqXpS Nm\n¡p¶ntà ? […]

Continue reading

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 2

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 2  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 2 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS A½m]n A¸³ D¨ f]¡¯nWv N]_n…inf ssN]v Hs¡ NjpNn Xokn sX fp¶n B]n. A½m]n ‘A½ Fs¶ Soän¡p¶ Sn^¡n`m\v . ‘A½ Njn¡p¶ntà þ Xokn Nm\m³ k¶n^p¶ inf tImUn¨p tfm³ Njn¨p Njn]s«. þ A½¨n b_ªp A½¨n NqsX C^n¡v ..tI«Wv H^p Nq«v BNpftÃm . […]

Continue reading