ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 10 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 10 Ethu Njangalude Lokam Part 10 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   അമീറലി.   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ,   ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 9 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.   യു. എ. […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 9 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 9 Ethu Njangalude Lokam Part 9 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ,   ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 8 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.   അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്…   […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 8 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 8 Ethu Njangalude Lokam Part 8 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   അമീറലി. കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 7 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്… …..അമീർ ആകെ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 7 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 7 Ethu Njangalude Lokam Part 7 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 6 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്… …അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്ര തവണ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 6 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 6 Ethu Njangalude Lokam Part 6 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   അമീറലി. കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്. അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുൻപത്തെ 5 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും മനസ്സിലാകൂ. ഇനി കഥയിലേക്ക്… അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളും ഡോ. സഫിയയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ” […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 5 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 5 Ethu Njangalude Lokam Part 5 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്. അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുൻപത്തെ പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും മനസ്സിലാകൂ. ഇനി കഥയിലേക്ക്… അങ്ങനെ ദീർഘമായ ഒരു പണ്ണലിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ഞാനും റംസിയും ആ ബെഡിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. അതേസമയം നസീയും കടിയാത്തയും […]

Continue reading