പൂവും കായും 6 [ആനന്ദി]

പൂവും കായും 6 Poovum Kaayum Part 6 | Author : Anandhi [ Previous Part ]   െകാതി           വല്ലാതങ്ങ്       മൂത്തപ്പോൾ           ജയ       വിഷ്ണുവിനോട്         ഒട്ടി      ചേര്ന്ന്   കിടന്നു ഇപ്പോൾ            ജയ യുടെ        തുടുത്ത      […]

Continue reading

പൂവും കായും 5 [ആനന്ദി]

പൂവും കായും 5 Poovum Kaayum Part 5 | Author : Anandhi [ Previous Part ]     െ െ ലംഗിക          പ്രക്രിയകളിൽ             അങ്ങേ        അറ്റം         രസ      നിഷ്യന്തിയായ          നടപടിയാണ്         69 നമ്മുടെ        […]

Continue reading

പൂവും കായും 4 [ആനന്ദി]

പൂവും കായും 4 Poovum Kaayum Part 4 | Author : Anandhi [ Previous Part ]   വിഷ്ണുവും           രതിയും      പരസ്പരം         െതറി          പറഞ്ഞപ്പോൾ           ഏറെ        സന്തോഷം         തോന്നിയത്          ജയയ്ക്ക്        […]

Continue reading

പൂവും കായും 3 [ആനന്ദി]

പൂവും കായും 3 Poovum Kaayum Part 3 | Author : Anandhi [ Previous Part ]   കളിതമാശ          പോലെയാണ്        വിഷ്ണു       തന്റെ        ഉള്ളിലാണെന്ന്          ജയ        പറഞ്ഞത്          എങ്കിലും             അതിൽ      […]

Continue reading

പൂവും കായും 2 [ആനന്ദി]

പൂവും കായും 2 Poovum Kaayum Part 2 | Author : Anandhi [ Previous Part ]   വിഷ്ണു        കളിയായി      പറഞ്ഞത്        ഓർത്ത്          ജയ       ഊറി       ചിരിച്ചു ” തന്റെ     പൂർതടം           ഒരു          പൊട്ട്      […]

Continue reading

പൂവും കായും [ആനന്ദി]

പൂവും കായും Poovum Kaayum | Author : Anandhi   മുഴുവനായും         ഇതൊരു      സങ്കല്പ        കഥയല്ല ഭാഗികമായി         ശരിയുമാണ് അർദ്ധ   സത്യങ്ങളും         അത്ര     തന്നെ        പൊടിപ്പം         തൊങ്ങലും       ചേർത്ത്        ഒരു        മസാല അഭിപ്രായെമെന്തായാലും    […]

Continue reading