നിഷിദ്ധ കനിയുടെ സ്വാദ്

നിഷിദ്ധ കനിയുടെ സ്വാദ് NISHIDHA KANIYUDE SWAD AUTHOR ഇൻസെസ്റ്റർ പ്രിയ വായനക്കാരെ, ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച   മാറ്റക്കല്യാണം എന്ന കഥ 3 ഭാഗങ്ങൾക്കു ശേഷം തുടരുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കഥയുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നു. സ്വീകരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇൻസെസ്റ്റർ. ചെന്തീക്കൽ  എ¶ ഒരു ചെറു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ജീവിച്ചുപോന്നിരുന്നത്, അച്ഛൻ റെയിൽവെയിൽ  ആയിരുന്നതിനാൽ മാസത്തിൽ 5 ദിവസം  വീട്ടിൽ വന്നു പോയിരുന്നു.  അമ്മ ഒരു പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപിക   എന്റെയ   ഒരേ […]

Continue reading