അവൾ അയന 2 [AARKEY] [Climax]

അവൾ അയന 2 Aval Ayana Part 2 | Author : Aarkey | Previous Part   ഈ കഥ മുഴുവനായും വായിച്ചിട്ട് സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എഴുതുക ……… ഞാൻ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനൊന്നും അല്ല …….. അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത് …….. കമ്പിക്കുട്ടനിലെ കഥകൾ വായിച്ച് അതിൽ ഇൻസ്പെർട് ആയി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയതാ ………  ആരും വലിയ പ്രേതീക്ഷയോടെ  എന്നെയും എന്റെ കഥകളെയും കാണരുത് …….  ഇത്തിരി ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ […]

Continue reading