എന്റെ മാത്രം അമ്മക്കുട്ടി 2 [സിയ]

എന്റെ മാത്രം അമ്മക്കുട്ടി 2 Ente Maathram Ammakkutty Part 2 | Author : Ziya [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   എലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. പിന്നേ ഇത് അമ്മയുടേയും മകന്റെയും കഥ ആണ് വേറേ ആരും അവർക്ക് ഇടയിൽ വരില്ല അവന്റെ അച്ഛൻ വരേ ….. അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടേ അപിപ്രയങ്ങൾ പറയുന)   പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപോൾ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് ഇലായിരുന്നു […]

Continue reading