അമ്മയാണെന്റെ ബെസ്റ്റ് ലവർ 2 [ബാണാസുരൻ]

അമ്മയാണെന്റെ ബെസ്റ്റ് ലവർ 2 Ammayanente Best Lover Part 2 | Author : Baanasuran [ Previous Part ]   ഞാൻ ദീപക്. 5.9അടി ഉയരം – 20 വയസ് തൊട്ട് ആഴ്ചയിൽ മിനിമം അഞ്ചു ദിവസം ജിമ്മിൽ പോയി അടിച്ചു സെറ്റ് ആക്കിയ ബോഡി ആണ് എന്റേത്. പാക്കും കോപ്പും ഒന്നുമല്ല, ബട്ട്‌ വയറില്ല, endurance നല്ലോണം ഉണ്ട്. മീഡിയം ലെവൽ താടി / മീശ. സ്വന്തം സ്ഥലം പാലക്കാട്, ജോലി […]

Continue reading

അമ്മയാണെന്റെ ബെസ്റ്റ് ലവർ [ബാണാസുരൻ]

അമ്മയാണെന്റെ ബെസ്റ്റ് ലവർ Ammayanente Best Lover | Author : Baanasuran   ഞാൻ ദീപക്. 5.9അടി ഉയരം – 20 വയസ് തൊട്ട് ആഴ്ചയിൽ മിനിമം അഞ്ചു ദിവസം ജിമ്മിൽ പോയി അടിച്ചു സെറ്റ് ആക്കിയ ബോഡി ആണ് എന്റേത്. പാക്കും കോപ്പും ഒന്നുമല്ല, ബട്ട്‌ വയറില്ല, endurance നല്ലോണം ഉണ്ട്. മീഡിയം ലെവൽ താടി / മീശ. സ്വന്തം സ്ഥലം പാലക്കാട്, ജോലി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂര് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റെന്റിന്എടുത്തിട്ടുണ്ട്. […]

Continue reading