ഉമ്മയെ പണ്ണിയ മകൾ [MMS]

ഉമ്മയെ പണ്ണിയ മകൾ Ummaye Panniya Makal | Author : MMS മീൻ മുറിക്കുമ്പോഴും പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോയും എല്ലാം അവൾക്ക് എന്തോ ആലോചനകളിൽ മുഴുകിയ ജീവിതമാണ്.4 പെൺമക്കളുടെ അമ്മയാണ് അവൾ നബീസു.നഫീസ എങ്ങാണ്ടാണ് അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ നബീസു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.അവരുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.ആരാന്റെ വീട്ടിൽ തൂത്തു തുടച്ച് തിണ്ണ നിരങ്ങിയാണ് അവസാന രണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത്.അതിനിടയ്ക്ക് അവൾ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു കൊച്ചു വീട് പണിതു. മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ നാട്ടുകാർ […]

Continue reading