രതി വീട് 2 [രാവണൻ]

രതി വീട്  ഭാഗം : 2 Rathiveedu Part 2 bY രാവണൻ | Previous Part     ^mip`nsâ tWm«w BUyw bSn¨Sv B Np¸n]nt`¡m]n^p¶p. kmSn`nWp tWs^ AenfpOw B]pÅ thmc]psX fp¶n bmSn NpXn¨ B fUy Np¸n]pw ASnWXp¯m]n H^p ¥mhv–, skÅw Wn_¨ fPv Hs¡ C^n¡p¶p. Aѳ k^pt¼mÄ Np¸n sNm*v k^m_p*v F¶pÅSv bpSn] Nm^yw AÃ. bt£ A½ DÅt¸mÄ ASv koXnWN¯v C^p¶pÅ thk Wnt^mVn¨n«p*v.””B… […]

Continue reading

രതി വീട് 1

രതി വീട്  ഭാഗം : 1 RathiveeduPart 1 bY രാവണൻ CSv H^p C³shhv_v fn_ tP ^*pw Nq«n¡`À¯n] H^p NT]m\v. kng]§an Sm¸^yw DÅkÀ fm{Sw km]n¡pN. AÃm¯kÀ F{S]pw sbs«¶v “”h-vNq«v””B]nt¡m. Nm]`pw bpjNapw hfrSw B] Np«WmXv. AknsX Wn¶m\v NT. NT Wm]N³ ^mip ^mK³. k]hv 18, skap¯v sf`nª hpµ^³ B] H^p ]pktNmfa³. 18 F¶Sv Hmt^m ]pkm¡apsX]pw f_¡m³ BNm¯ {bm]w. D_¡w D\^p¶Sv Ss¶ […]

Continue reading