ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് അവിഹിതം [അംബി]

ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് അവിഹിതം Oru Intercast Avihitham | Author : Ambi പുതുശ്ശേരി ഇല്ലം ഇല്ലം എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളോ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം എടുത്തപ്പോൾ അതുവരെ ജീവിച്ചു പോന്ന ഇല്ലവും സ്ഥലവും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് ശ്രീദേവി അന്തർജനം പണ്ടത്തെ ഭയങ്കര നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലെ പെൺ തരി ആയിരുന്നു ഭർത്താവ് രവീന്ദ്രൻ സ്കൂൾ മാഷ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ റിട്ടെർഡ് ആയി നല്ല ഒരു  തുക മസാമാസം പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് അറുപത് വയസ്സായി […]

Continue reading