ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 17 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 17 Ethu Njangalude Lokam Part 17 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ] കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 16 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്… ജംഷീദയുടെ ഫ്ലാറ്റ്ലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 15 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 15 Ethu Njangalude Lokam Part 15 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 14 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്…   പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അമീറിനെ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 14 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 14 Ethu Njangalude Lokam Part 14 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 13 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്… “…അങ്ങനെ ഞാൻ പോട്ടേ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 13 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 13 Ethu Njangalude Lokam Part 13 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 12 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്…   കാർ പുറത്തേക്കു എടുത്തയുടനെ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 12 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 12 Ethu Njangalude Lokam Part 12 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ,   ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 11 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.   അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്…   അമീറിന്റെ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 11 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 11 Ethu Njangalude Lokam Part 11 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 10 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്…   തന്നെ ആരോ തലോടുന്നതായി […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 10 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 10 Ethu Njangalude Lokam Part 10 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   അമീറലി.   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ,   ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 9 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.   യു. എ. […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 9 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 9 Ethu Njangalude Lokam Part 9 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ,   ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 8 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ.   അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്…   […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 8 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 8 Ethu Njangalude Lokam Part 8 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   അമീറലി. കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 7 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്… …..അമീർ ആകെ […]

Continue reading

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 7 [Ameerali]

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം 7 Ethu Njangalude Lokam Part 7 | Author : Ameerali [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   കഥ തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു തുടർകഥയാണ്, ഓരോ പാർട്ടും കഴിയുന്തോറും കഥ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്.  അതിനാൽ ഈ പാർട്ട്‌ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനുമുൻപുള്ള 6 പാർട്ടുകൾകൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുടെ ഗതിയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ ഇനി കഥയിലേക്ക്… …അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്ര തവണ […]

Continue reading