ജിഷ്ണുവിൻറെ കഴപ്പികൾ [കഴപ്പി]

ജിഷ്ണുവിൻറെ കഴപ്പികൾ Jishnuvinte Kazhappikal | Author : Kazhappi ജിഷ്ണു അവൻ്റെ ഫോക്സ് വാഗൻ ജെറ്റ കാർ നീതുവിൻ്റെ മമ്മയുടെ ഫാം ഹൌസിൻ്റെ ഇരുമ്പ്  fence ൻ്റെ അടുത്ത് park ചെയ്തു. കൂരാ കൂരിരട്ടിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫെൻസ് ചാടി കടന്നു കോമ്പൌണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇരുട്ടിൻ്റെ മറ പറ്റി അവൻ ആ വലിയ ആപ്പിൾ തൊട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെ നടന്നു. അവിടെ എത്തിയത് അറിയിക്കാൻ ആയി അവൻ നീതുവിനെ വിളിച്ചു.   “ഡാ.. ഞാൻ പിറകിലെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.. […]

Continue reading

ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി – അപർണ

ബസ് യാത്ര എന്നെ വെടി ആക്കി BUS YATHRA ENNE VEDIYAKKI BY APARNA Mm³ AbÀ\ 21 k]hp*v. ko«n A¨m½ fmt{S DÅp.AÑWpw A½]pw Atf^n¡]n B\v. Mm³ b¯mw ¢mhv fpS kn^`nXm_p*m]n^p¶p.¹hv k®n C FWn¡v Np_¨p Uqs^ DÅ H^p h-vNqan B\v–Nn«n]Sv.1.30 f\n¡qÀ dhn ]m{S sI¿\fm]n^p¶p. A§sW DÅ H^p ]m{S Fsâ KoknSw fmänf_n¨p. ASnsW Np_n¨m\v Mm³ Ct¸mÄ b_]m³ tbmNp¶Sv. Mm³ Unkhkpw […]

Continue reading