അപ്രതീക്ഷിതം

അപ്രതീക്ഷിതം Aprathikshitham By: ആന്‍റെണി (ഇതു നടക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ വച്ചാണ് അവിടത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളടക്കം) മകന്റെ LKG അഡ്മിഷൻ വേണ്ടിയാണു ഞാനും വൈഫും മോനും കൂടി സ്കൂളിൽ പോയത്. അന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓഫീസിനു പുറത്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ചു പ്രായം തോന്നുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാര്യാ നല്ല ഒരു ചരക്കായിരുന്നു. മോനിഷ അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. […]

Continue reading