സഞ്ചാരപദം 3 [ദേവജിത്ത്]

സഞ്ചാരപദം 3 Sancharapadham Part 3 | Author : Devajith | Previous Part   ഒന്നാംഭാഗവും ,രണ്ടാം ഭാഗവും വായിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഭാഗം വായിക്കുക ..പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ” ‘അമ്മ പുറത്തേക്ക് പോ” ചൈത്ര ദേഷ്യത്തോടെ അലറി.. അന്തർജനം പതിയെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. ചൈത്ര കാർത്തികയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു.. കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയ അവശിഷ്ടം കാർത്തികയുടെ ഇടത്തെ കണ്ണിനെ മൂടിയിരുന്നു.. അതിലെ നേർത്ത നൂൽ പോലെ ഇഴഞ്ഞു ഇറങ്ങിയ തുപ്പൽ അവളുടെ കവിളിലേക്ക് ഇഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് […]

Continue reading

സഞ്ചാരപദം 2 [ദേവജിത്ത്]

സഞ്ചാരപദം 2 Sancharapadham Part 2 | Author : Devajith | Previous Part   ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് എന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയൊരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷേ പറയുന്ന രീതിയുടെ ആവാം. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു തുടർഭാഗമാണ്. വായിക്കുക.. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.. അവളുടെ നീരാട്ട് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം . നിങ്ങൾ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നു എനിക്കറിയാം .. നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനും പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടു വരാം.. സാവിത്രി […]

Continue reading