രാഘവചരിതം പണ്ണൽക്കഥകൾ [അനിലണ്ടൻ]

രാഘവചരിതം പണ്ണൽക്കഥകൾ Rakhavacharitham Pannal Kadhakal | Author : Ani London എന്റെ പേര് അനിൽകുമാർ. നാല്പത്തി മൂന്നു വയസ്സുണ്ട്. ലണ്ടൻ എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ നിന്ന് സ്വല്പം മാറി എപ്സോം എന്ന സ്ഥലത്തു താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ ലണ്ടനിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 13 വർഷം കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ആദ്യമായ് പൂറ് തന്ന് എന്നെ പണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ച ലീലാമ്മായി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന, എന്റെ ആരും അല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞുതന്ന കഥയാണ് ഇത്. വെറും കഥയല്ല, ശരിക്കും […]

Continue reading