എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 2

 എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 2 Ente bharyayum karumbanmaarum part 2 | Author : Shihab | Previous Parts doWs] N*t¸mÄ FÃm N_p¼³fm^]psX]pw tWm«w AkapsX tW^n«m]n… AkapsX I¡ tbm`s¯ fp`NÄ N_p¯ {dm]v¡pÅn NnX¶p bp_t¯¡p ImXm³ sk¼p¶p*m]n^p¶p. ASv N*n«v Ak·mÀ sNWn]³ emg]n Fs´ms¡t]m b_]p¶p*m]n^p¶p… M§Ä Np_¨p tW^w skůn Nan¨p …. Cu tW^fs{S]pw N_p¼·mÀ Aksa Ss¶ tWm¡n C^n¡pkm]n^p¶p.. ASn H^p¯³ Aksâ […]

Continue reading

എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 1

 എൻ്റെ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും 1 Ente bharyayum karumbanmaarum part 1 | Author : Shihab   k^vg§av¡p fpt¼ WX¶ H^p hwekw B\v CknsX Mm³ knk^n¡p¶Sv. Fsâ tb^v ^Sogv. C´y³ tWkn]n HmcohÀ B\v. k]Êv 42 . em^y doW, k]Êv 38 . M§Ä¡v 14 , 12 , 9 , k]ÊpÅ 3 B¬ f¡Ä. Fsâ CX]v¡pÅ tbmÌn§v tI©v Nm^\w , 3 […]

Continue reading