വെബ് സീരീസ് [Grady]

വെബ് സീരീസ് Webseries | Author : Grady ഈ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നത് തൊണ്ണൂറു ശതമാനം ഇൻക്ലൂസിവ് ആയിട്ടാണ് . എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഈ സൈറ്റിലെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല . ആയതിനാൽ അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ആയിരിക്കും കഥ ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക . കഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ  * ചിഹ്നം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക.   കഥയിലെ വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച് വരച്ച  […]

Continue reading