ടുളിപ് 🌷 4 [Sharp]

🌷 ടുളിപ് 4 🌷 Thulip Part 4 | Author : Sharp | Previous Part   എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇൗ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇൗ കഥയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായികത്തവർ ആദ്യം അത് ചെയ്യുക.   *****************************************************   നാൻസി കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കി. അക്ഷര ആയിരുന്നു. അവൾ തന്റെ നാവ് നാൻസിയുടെ വായിൽ കടത്തി. അവരുടെ നാവുകൾ നാഗങ്ങളെ പോലെ ചുറ്റിപ്പിണർന്നു. അവൾ നാൻസിയുടെ മുലകളെ […]

Continue reading