കിട്ടാത്ത സ്നേഹം [വേലുട്ടൻ]

കിട്ടാത്ത സ്നേഹം Kittatha Sneham | Author : Veluttan ഈ കഥയിലെ കഥ പാത്രങ്ങൾ 18 ഇന് മുകളിൽ ഉള്ളതാണ്. കഥ വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രം.എന്നാ തുടങ്ങാം. കഥ നടക്കുന്നത് തമിഴ് നാട്ടിൽ ആണ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ അമ്മ തമ്ഗം, മകൻ വേലു, ഭർത്താവ് കേശവൻ. ഇവർ ഒരു പാവം കുടുംബം ആണ്. തംഗം വീട്ടു ജോലിയും, വേലക്കാരി ഉം ആയിട്ട് പണി എടുക്കും, കേശവൻ പട്ടണത്തിലെ സാധനങ്ങൾ ഉം ആളുകളെയും അടുത്ത പട്ടണത്തിലും ദുരെ സ്ഥലങ്ങളിലും […]

Continue reading