നീലുവിന്റെ ദോശ 4

നീലുവിന്റെ ദോശ – 4 NEELUVINTE DOSA 4 BY KAMAN | PREVIOUS PART (CSv bj]NT]psX bpWx^mkngv–¡m^fm\v.) ”F§nsW]p*m]n^p¶p. AOn`sâ bq_p Soä…” tSmfm¨³ tImUn¨p. ‘Zm… Wnsâ Nn^mSsâ tImUyw tNt«m…’ ‘Bân Ss¶ ASnWp f_pbXn b_]v..” ”WnW¡v A_n]\ftÃ… F¶m tNt«m.. Ct¸mÄ AOn`³ Fsâ hmfmWw Sn¶p hpOn¸n¨Sv tbms` CWn Cu t`mN¯m^pw Fsâ bq_p Sn¶pN]nÃ. Fsâ KoknS¯n C{S]pw ^Sn fqÀ¨ Mm³ AWpekn¨n«nÃ. tim.. Ft´m^w skÅfm […]

Continue reading

നീലുവിന്റെ ദോശ 3

നീലുവിന്റെ ദോശ – 3 NEELUVINTE DOSA 3 BY KAMAN | PREVIOUS PART {ba]Up^nS¯n Wn¶v tN^aw N^N]_n]Sv kas^ sbs«¶m]n^p¶p. Hmf`]manNapsX hv–tWikpw N^p\]pw H^pf]pw FÃmw Wnj`n¨p. Up^´fpO¯v H^n¡`pw KmSnþfS kÀ¤o]SNÄ CÃm]n^p¶p. ASv Ss¶ CWn]pw SpX^\sf¶Sm\v Wm«ns` FÃmk^psX]pw B{Piw. hfSzhpµ^fm] tN^aw… WktN^aw hrãn¡pt¼mÄ Wmsfm¶v F¶ In´ FÃmk^n`pw D*mk\w. F¶m`pw Nãs¸Xp¶k^pw FÃmw Wãs¸«k^pw hfqi¯nsâ sWm¼^fm]n C¶pw Wn`Wn¡p¶p. sW·m_]ns` D^pÄsbm«Â Nm^\w Wo`pknsâ Hmcohv […]

Continue reading

നീലുവിന്റെ ദോശ 2 [കാമൻ ]

നീലുവിന്റെ ദോശ – 2 NEELUVINTE DOSA 2 BY KAMAN | PREVIOUS PART Mm]_mjvI sskNpt¶^w 4f\n¡p Ss¶ F_\mNpaw {bhv–¢ºn hminSy IÀ¨ B^wen¨p. hminSy IÀ¨ bpt^mPfn¡p¶p. knkmUfm] fol tWmk`nsW Np_n¨m\v IÀ¨. tWmk`nsW AWpNq`n¨pw {bSnNq`n¨pw IÀ¨ bpt^mPfn¡pN]m\v. HXpkn`m\v ]pkNk]n{Sn]m] s`¨pknsW hwhm^n¡mWm]n £\n¨Sv. ”fol F¶ tWmk H^p Wà N`mhrãn]ms\¶v FWn¡v Aen{bm]fnÃ. km]W¡m^ns]¶ Wn`]n Cu tWmk H^p Wà hminSyhrãn]söp Ss¶]m\v Fsâ […]

Continue reading

നീലുവിന്റെ ദോശ 1 [കാമൻ ]

നീലുവിന്റെ ദോശ – 1 NEELUVINTE DOSA BY KAMAN bm_fXkoXv. hÔymhf]w. bm_p¡pªpkmk N«n`n NnX¶v hpOfm]n D_§p¶p. hv–Nqan Wn¶pw k¶ tNlpkpw lnk]pw k^m´]ns` Duªm`n`n^p¶v hv–Nqan A`oW {cm³hnhpfm]p*m] kj¡nsW Np_n¨v SÀ¡n¡p¶p. fpXn]³ fp_n]n NnX¶v tcm\n N¼n¡p«³ B¸v tWm¡n NTNÄ km]n¡p¶p. AwPWkmXn]n Wn¶v k¶ `¨p bqÀ® WPvW]m]n Npanfp_n]n Wn¶v Npan¡p¶p. dm`p fpät¯¡n_§n tPäv ks^ WX¡p¶p… Sn^n¨v ko*pw k^m´]nt`¡v WX¡p¶p… […]

Continue reading