കസിൻസുമൊത്തൊരു വെള്ളമടി [The Artist]

കസിൻസുമൊത്തൊരു വെള്ളമടി cousinumothoru Vellamadi | Author :The Artist   Hi ഫ്രണ്ട്‌സ്. ഞാൻ അർജുൻ. ഇത്തയും കൂട്ടുകാരും ഞാനും എന്ന കഥയിലെ അമലിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളായ അതെ അർജുൻ തന്നെ ആണ്. ഈ കഥ ഞങ്ങൾ ഇത്തയെ കളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നടന്നത് ആണ്. ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ കഥയാണ്. ഈ കഥ മറ്റു കഥകൾ നടക്കുന്ന അതെ യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിലും, ഇത് വായിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മറ്റു കഥകൾ വായിക്കണം എന്ന് […]

Continue reading