സുഹറത്താ

സുഹറ അനുഭവിച്ച സുഖം           Suharatthaa Kambi Katha by Athul                           @ kambimaman.net  മലയാളം  കമ്പികഥ  വായനക്കാർക്കു പുതിയ ഒരു കഥാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ‘ഷെഹൻ ഷാ’. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആദ്യ കഥ ആണ് ‘സുഹറ അനുഭവിച്ച സുഖം’. കഥ വായിച്ചു എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കമന്റ്സിലൂടെ നൽകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു…. ഞാൻ സുഹറ. […]

Continue reading