റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ 3 [Sugunan]

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ 3 Ramsante HoorikalPart 3 | Author : Sugunan | Previous Part   പ്രിയ വായനക്കാരെ എല്ലാവരോടും ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഒട്ടും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയിപ്പോയി. എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നിർദ്ധേശങ്ങളും എക്കാലവും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇനി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം…..   റംസാൻ പതിയെ മുംതാസിന്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കി. റൂമിനുള്ളിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ട്.റൂമിനകത്ത് കണ്ട കാഴ്ച അവനെ […]

Continue reading

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ 2 [Sugunan]

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ 2 Ramsante Hoorikal Part 2 bY Sugunan | PART 1 |    എഴുതാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്ത സമയമായിപ്പോയിഎല്ലാ മാന്യ വായനക്കാരും ക്ഷമിക്കണം. രാവിലെ ഫോണിൻ്റെ ഇടവേള ഇല്ലാത്ത റിംഗ് കേട്ടാണ് റംസാൻ നിദ്ര വിട്ടുണർന്നത്. ഇന്നലത്തെ ആദ്യ കളിയുടെ ക്ഷീണം ഇതു വരെ മാറീട്ടില്ല ഹോ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി, ഉമ്മയുടെ പൂറും മുലയും കണ്ണീന്നു മാറുന്നില്ല. വല്ലാത്ത ഒരാനന്ദം അവൻ്റെ മനസ്സിനുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി. ഫോൺ വീണ്ടും ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ടാരുന്നു അവൻ […]

Continue reading

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ Ramsante Hoorikal bY Sugunan kas^ Nm`fm]pÅ H^p B{Pifm\v H^p N¼n NT FjpSpN F¶pÅSv. CSv Fsâ BUy hw^wefm\v B]SnWm Fs¶¦n`pw sSäpNpä§Ä k¶n«ps*¦n £fn¡pN …… bÅn]ns` ^mkn`s¯ dm¦pknan tN«m\v _whm³ D_¡fp\À¶Sv. F¶s¯]pw tbms` UnWI^yNÄ Njnªv Npan¨p s_Zn B]n e£\w Njn¡mWm]n Ak³ Smsj C_§n k¶p.tb^ptN« A_]v¡Â f³hn`ns` sh]vUv A`n]psX fq¶mfs¯ sbmt¶mfW]m\v _whm³. _whmWv KWWw WÂNp¶nsX B´^nN ^à{hmkw […]

Continue reading