ദി മിസ്ട്രസ് 20 and 21 [Jennifer’s version]

ദി മിസ്ട്രസ് 20 and 21 The Misterss Part 20 and 21  Jennifer’s version Author : Jennifer | Previous Parts Intro: കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുതിയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പാർട്ട് കൂടി എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടും ഒന്നിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.. തെറ്റ് ചെയ്തവർ തന്നെ അനുഭവിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങളുടേതും. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നായകനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ പലർക്കും അലോസരം ഉണ്ടെന്നറിയാം. രണ്ട് […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 20 and 21 [Jennifer’s version]

ദി മിസ്ട്രസ് 20 and 21 The Misterss Part 20 and 21  Jennifer’s version Author : Jennifer | Previous Parts Intro: കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുതിയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പാർട്ട് കൂടി എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടും ഒന്നിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.. തെറ്റ് ചെയ്തവർ തന്നെ അനുഭവിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങളുടേതും. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നായകനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ പലർക്കും അലോസരം ഉണ്ടെന്നറിയാം. രണ്ട് […]

Continue reading