വൈഫാ 3 [സത്യശീലൻ]

വൈഫാ 3 Wifaa Part 3 | Author : Sathyasheelan | Previous Part   ” വിരൽ         ഞങ്ങൾ       െപണ്ണുങ്ങൾക്കും        ഉണ്ട്…” ഗോപനെ           െകട്ടിപ്പിടിച്ച്        കാന്തി         പറഞ്ഞ        കാമത്തിൽ    ചാലിച്ച       വാക്കുകൾ         ഗോപനെ     രോമാഞ്ചം  […]

Continue reading

വൈഫാ 2 [സത്യശീലൻ]

വൈഫാ 2 Wifaa Part 2 | Author : Sathyasheelan | Previous Part   ” കക്ഷം         വടിച്ച്        കഴിയുമ്പോ     ഇനി         വേറെ       ഒരിടത്ത്       കൂടി       ഉണ്ടെന്ന്           പറഞ്ഞേക്കരുത്….” ഗോപന്റെ             കിന്നാരം        കേട്ട്    […]

Continue reading

വൈഫാ [സത്യശീലൻ]

വൈഫാ Wifaa | Author : Sathyasheelan പുറത്ത്             പോകുന്നത്          മരുമോന്റെ            കൂടെ         ആണെങ്കിൽ          മദർ    ഇൻ       ലാ        കാര്യമായി          ഒരുങ്ങി      ഇറങ്ങുന്നതാണ്            […]

Continue reading