കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4] [Part 5] [Part 6] [Part 7] കക്കോൾഡ് ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. കക്കോൾഡ് കഥകൾക്ക് ആരാധകരും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലും സന്തൊഷം. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർഥന മാനിച്ചു വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഒരു ചാസ്റ്റിറ്റി ലോക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു താക്കോൽ സുനിലിന്റെ കയ്യിലും മറ്റൊന്ന് മറ്റാരുടെയോ അടുത്തുമായിരുന്നു. ഭാര്യയെയും […]

Continue reading

ഒരു കുക്കോൾഡിന്റെ ആത്മകഥ

ഒരു കുക്കോൾഡിന്റെ ആത്മകഥ രചന: അൻസിബയുടെ അടിമ   ഇതൊരു കുക്കോൾഡ്, ഫെറ്റിഷ്, റോൾപ്ലേ ഷീമെയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള കഥയാണ്. തല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കട്ട ഫെറ്റിഷാണ് വായിച്ചിട്ട് അയ്യേ പറയണ്ട. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക. ഫെറ്റിഷ്… കക്കോൾഡ്… ഫെറ്റിഷ്… കക്കോൾഡ്… ഫെറ്റിഷ്… സാധാരണ ഭർത്താവിന്റെ പേരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം എഴുതും എന്നാൽ എന്റെ പേരിന്റെ ഒപ്പം ജാനു റമീസ് അൻസിബ അഥവാ മിസ്ട്രസ് അൻസിബയുടെ അടിമ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് എന്റെ നിയോഗം. പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ പല […]

Continue reading