മരുഭൂമിയിലെ മഴത്തുള്ളികൾ [സാക്ഷി .എസ്‌ . ആനന്ദ്]

മരുഭൂമിയിലെ മഴത്തുള്ളികൾ Marubhoomiyile Mazhathullikal bY Sakshi S Anand {bn]t^ ….Mm³ BUyfm]n H^p bpSn] NT sshänWm]n FjpSn , CkntX¡v NX¶p k¶n^n¡]m\p .bpSn] sshäpw, NT bpSn]Spw B]SpsNm*v Ss¶ …..Fsâ tb^pw MmsWm¶v b^ngv–N^n¨p . CWn fpS “”hm£n .Fhv– .BWµv “” F¶ tb^n Bkpw MmWnknsX D*mkpN !. BUyfm]n ….Cu sshän {bSne]pw BßmÀ¸\kpw sNm*v FjpSn Njnkv sSan]n¨p “”B^mVWmfqÀ¯nNam]n”” Wn_ªp Wn¡p¶ […]

Continue reading