അനന്തിരവളുമായി രതിലീല [Remavineet]

അനന്തിരവളുമായി രതിലീല Ananthiravalumaayi Rathileela | Author : Remavineet   +ചന്ദ്രൻ ഒരു വിമുക്തഭടനാണ്. ചന്ദ്രൻ അയാളുടെ അനന്തിരവൾക്കു ആദ്യമായി സെക്സിന്റെ അനൂഭൂതി പകർന്നു കൊടുത്ത കഥയാണ്. അനന്തിരവൾ  എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യാ സഹോദരന്റെ മകൾ. പേര് ശാലു.  പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ ശരീര വളർച്ചയുള്ളവൾ ആയിരുന്നു ശാലു. നല്ല സ്വർണ്ണ വർണ്ണം.  അവളുടെ മുഴുത്ത മാറിടവും വിടർന്ന നിതംബവും എല്ലാം ചന്ദ്രനിൽ വല്ലാത്ത ആവേശം പകരുമായിരുന്നു. പട്ടാളത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ലീവിൽ വരുമ്പോൾ […]

Continue reading