ചെറുകഥകള്‍ VOL-2 [REDSPIDER – KAMADEVAN – VIPIN]

CHERUKADHAKAL VOL-2 പ്രിയ വായനക്കാരെ ചെറുകഥകള്‍ സമാഹാരം രണ്ടാം വാള്യം –  മൂന്ന് കഥകള്‍  ഉള്‍പ്പെടുതിയിരുക്കുന്നു. ചെറുകഥ-01 നിഷ്കളങ്കൻ Nishkalankan bY Red spider NT]pw NTmbm{S§apw FÃmw hm¦`vbnNw fm{Sw M§Ä ZÂin]n Smfhfm¡n] H^p NpXpwdfm\v. M§apsX NpXpwd¯n Mm³(AWqbv 20), tI¨n (thm\n] 22), Aѳ (^mKokv– 48)A½ (hpWnS 41) F¶nk^m\v DÅSv. M§Ä H^p cv`män B\v Smfhn¡p¶Sv. CSp NqXmsS M§apsX H^p Nhn³ tXm\n(22) ]pw ZÂin]n tKm`n […]

Continue reading