മിനു ടീച്ചർ [Rajootan]

മിനു ടീച്ചർ Minu Teacher | Author : Rajootan | www.kambistories.com   ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നടന്ന സംഭവമാണ് എന്റെ പേര് നിഖിൽ ഞാൻ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തു ഉള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് എന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് റീനു എന്നാ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ടീച്ചർ പൊക്കം കുറഞ്ഞു ഒരു ഉരുണ്ട ആളായിരുന്നു ചെറിയ ഒരു ആന്റി പീസ് അവിടെ വേറെയും ടീച്ചേർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ആരെയും ഞാൻ ശ്രെദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു . പക്ഷെ എന്റെ […]

Continue reading