അനഖ പൂറ്റിലെ ആദ്യകളി [പകയുള്ള പോരാളി]

ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രതി അനുഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്…   വീടിനടുത്തുള്ള ഒലിപ്പീരു കേസ് Veedinaduthulla Olippiru Kesu Author : Pakayulla Porali   എൻറെ വീട് വായനാട്ടിലാണ് സാധാരണക്കാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം. ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ sslc പരീക്ഷയുടെ സ്റ്റഡി ലീവിന്. ഇനി കഥാനായികയേ പരിചയപ്പെടുത്താം പേര് അനഘ റിയൽ നെയിം അല്ല ട്ടോ. അവളെ പറ്റി […]

Continue reading