ആകാശമില്ലാത്ത നക്ഷത്രം [Smitha]

ആകാശമില്ലാത്ത നക്ഷത്രം Aakashamillatha Nakshathram bY Smitha tUgyfX¡m³ bmXpsb«m\v hnhn`n ko«nt`¡v k¶Sv. Hmt«m]n_§n ko«nt`¡v, fpät¯¡v N]_m³ SpX§pt¼mÄ tk`n¡¸p_¯v– Wn¶v- hm_m½ tI«¯n Npl`w tImUn¨sSm¶pw AkÄ tNÄ¡pN]p*m]nÃ. Nm^yfnSm\v–. h-vNqÄ Njnªt¸mÄ fm`Sn Xo¨_pw hcoW Xo¨_pw sb^p¶mĸ_¼n H¶v- N]_n]n«v tbmNmw F¶v- b_ªp. sh]n³_v B³ä\ohv bÅn]n sb^p¶mÄ B\v. Ip½m H^p A^f\n¡qÀ sk_psS Ipän¡_§nt¸m^mw F¶v- hcoW WnÀtUlw sk¨t¸mÄ hnhn`n h½Sn¨n^p¶nÃ. SmWnà Wn§Ä¡v […]

Continue reading

രേഷ്മയും സുന്ദരി അമ്മ അരുണയും [Suru]

രേഷ്മയും സുന്ദരി അമ്മ അരുണയും Reshmayum Sundatri Amma Arunayum bY Suru h-vNqant`¡v tbmNpt¼mapw Sn^n¨p k^pt¼mapw koXnWXp¯pÅ bpSn] ko«ns` Bsa A]ma_n]msS t^gvf {l²n¡p¶p*m]n^p¶p. f½q«ns] tbms` Nm\m³ Wà ewPn. Ssâ A¸¨tW¡mapw sI_p¸¡m^Wm\]mÄ.F¶pw A]mapsX kosX¯m_mNpt¼mÄ WX¯¯nsâ hvboXkÄ Np_¡pw. ASnhpµ^n]m] H^p sb¬Np«n Ss¶ Unkhkpw tWm¡p¶Sv Imt¡m¨³ A_n]p¶p*m]n^p¶p. skap¯p SpXp¯ Aksa A]mapw (l²n¡p¶p*m]n^p¶p. C{S]pw hpµ^n]m] H^p Np«ns] CSnWp fp³sbm¶pw A]mÄ N*nt« […]

Continue reading