സ്വപ്നം പോലൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര 6 [നീരജ് K ലാൽ]

സ്വപ്നം പോലൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര 6 Swapnam Poloru Train Yaathra Part 6 | Author : Neeraj K Lal [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഈ പാർട്ട് വായിക്കാൻ അപേക്ഷ….. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്രയായി ലക്ഷ്യം ടിജോയുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് എങ്ങനെയും കയറിപറ്റി തള്ളയെയും മോളെയും കളിച്ചു പതം വരുത്തുക….   അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ തയാറാക്കി…   അശ്വതി തന്ന അഡ്രസ് […]

Continue reading