എന്റെ പാഠങ്ങൾ

എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗീക പാഠങ്ങൾ Ente Paadangal Kambikatha bY:മുബീ@ kambimaman.net ഞാൻ മുബീന പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു.കാണാൻ സുന്ദരിയാണ്. പാകമായ തടി. വയസ്സറിയിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞു മുലകൾ വളര്ന്ന വരുന്നു. ചെറു രോമങ്ങൾ പൂർത്തടത്തിൽ കിളിർത്തു വരുന്നു.സെക്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നിയില്ല. സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ മുട്ടുവരെയുള്ള പാവാടയും ഷർറ്റുമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം.എനിക്ക് തട്ടവുമുണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് പാന്റും ഷർട്ടും. പത്ത് A യിൽ 25 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇട […]

Continue reading