എന്റെ ബൈ അനുഭവങ്ങൾ 1 [മനു പോൾ]

 എന്റെ ബൈ അനുഭവങ്ങൾ 1 Ente Bi Anubhavangal | Author : Manu Paul   ഞാൻ മനു വക്കൻ. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ആഗ്രഹിക്കാത്ത ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾ ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എനിക്കു 29 വയസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വീട്ടുകാർ പിടിച്ചു കെട്ടിച്ചു. ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടിയും. ഇവിടെ എഴുതുന്നത് റിയൽ ലൈഫ്‌ സ്റ്റോറി ആയതു കൊണ്ട് ലൈംഗീതയുടെ അതിപ്രസരം കുറവാണ്. നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്താൻ […]

Continue reading