കല്യാണ സംഗമം [ManojBrave]

കല്യാണ സംഗമം Kallyana Sangamam | Author : ManojBrave നേരത്തേ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കഥ തന്നെ ആണ് .എഡിറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തേ ഇട്ട രണ്ട് പാർട്ട് എന്തിനാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് അറിയില്ല അതിൽ ഒരു പാർട്ടിലെ പിഴവ് തിരുത്തി അയച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു . എന്തായാലും ഒന്ന് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു .ഇതൊരു കാര്യമായ കഥയോ കവിതയോ ഒന്നും അല്ല . ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു […]

Continue reading