ത്രീ റോസസ്സ് 11 [Freddy]

ത്രീ റോസസ്സ് 11 Three Roses Part 11 bY Freddy | PREVIOUS PARTS   {bn] km]Wm hpir¯p¡sa, Cus]m^p A²ym]t¯msX Fsâ Cu tWmk CknsX bqÀ\fmNp¶p. Ft¶msXm¸w BßmÀ°fm]n hiN^n¨ FÃmk^pw Cu NT km]n¨p Wà Nfâv– A]¨, At§]äw t{bmÕmin¸n¨ FÃmw I¦vNÄ¡pw {cZv–Zn]psX irU]w Wn_ª Wµn A_n]n¨p sNmÅp¶p…. sskNn]Sn £fn¡psf¶v {bSo£n¡p¶p. {cZv–Zn.   Wn`¯p Wn¶pw AkÄ Fjpt¶sä¦n`pw WnkÀ¶p Wn¡p¶SnWv fp³bv AkapsX fmwhafm] […]

Continue reading

ത്രീ റോസസ്സ് 10 [Freddy]

ത്രീ റോസസ്സ് 10 Three Roses Part 10 bY Freddy | PREVIOUS PARTS     Fsâ {bn] km]W¡mÀ¡v, A{bSo£nSfm]n D*m] In` SX椀 Nm^\w Mm³ FjpSn k¨n^p¶ Cu NT]psX dm¡n emPw S¡ hf]¯v Ss¶ tZmÎÀ¡v A]¨p sNmXp¡m³ hmVn¡m¯Sv sNm*v ASv b»ngv sI¿m³ Njn]msS tbmkpN]pw sI]vSSn Wn§tamXv £fmb\w tImUn¡p¶p…. CSnsâ sSm«p fp³bv b»ngv sI]vS F¸nthmZv, U]km]n CSntWmXv Nq«n km]n¡\sf¶v {bn] […]

Continue reading

ത്രീ റോസസ്സ് 9 [Freddy]

ത്രീ റോസസ്സ് 9 Three Roses Part 9 bY Freddy ത്രീ റോസസ് – CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS   A§sW B tbm¡v Mm³ tWs^ ko«nt`¡v tbm]n Fsâ fp_n]n N]_n… tWs^ tbm]Sv dmSv_qfnt`¡m\v, bp`^m_m]t¸mÄ B S\p¯ skůn H^p knlUfm]n H^p Npan]pw Njnªv Mm³ tWs^ Fsâ NnX¡]nt`¡v Imªp …. FÃmw Njnªm`pÅ B £o\w, l^n¡pw H^p hpON^fm] £o\w Ss¶]m\v…. N«n`n […]

Continue reading