രാജേഷിന്റെ വാണ റാണി 10 [Fan Edition] [Vysakh]

രാജേഷിന്റെ വാണ റാണി 10 Rajeshinte vaana Raani Part 10 | Author : Vysakh | Previous Parts   ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ ആണ്…ഈ സൈറ്റ് ല് വന്നുപോവുന്ന കഥകൾ എല്ലാം തന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്..പല കഥക്ളും ഇവിടെ വന്ന് വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കഥ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ത്തില് സ്പര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്…ഈ കഥയുടെ ഇതിനുമുമ്പത്തെ ഭാഗങ്ങളുടെ കമെന്റ് സെക്ഷൻ ഒന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ കഥക് […]

Continue reading

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 8 [Charlie]

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 8 Moosakkayude Jinnu Part 8 AUTHOR : CHARLIE | Previous Parts       അതിരാവിലെ സുബ്ഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് കണ്ണു തുറന്നു സൈനു തന്റെ മകനെ മാക്സിയുടെ സിബ്ബിനുള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തലയുല്പടെ പതിയെ തള്ളി നീക്കി. അപ്പോഴും ലുങ്കിയിൽ വെളിയിലായി ഉണർന്നു നിൽക്കുന്ന മകന്റെ വെടി വീരനിൽ ഒന്നു നോക്കാതിരിക്കാൻ സൈനുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പൊങ്ങി തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രശ്ന കോടാലി ആകുവോ റബ്ബേ.. സൈനുവിന്റെ […]

Continue reading

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 7 [Charlie]

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 7 Moosakkayude Jinnu Part 7 AUTHOR : CHARLIE | Previous Parts   sshWp: BX CWn Wn Fs¶ A§sW knan¡ptkm B^pw CÃm¯t¸m Wnsâ hpWns] Nq«v…. fqh l^n¡pw kÃm*m]n D½ N*n^n¡p¶p hpWn]pfm]pÅ Fsâ Znt¦mÂcnt¡g³….. bs£ fqh]psX I¦nXn¸v NqXp¶Sv fqh]psX sW©n S`sk¨p NnX¡p¶ sshWp A_n]p¶p*m]n^p¶p. fqh f_pbXn b_]msS B]t¸m sshWp Ss¶ hwhm^w SpX§n. sshWp: F´m…,, D½ms] C½mSn^n […]

Continue reading

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 6 [Charlie]

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 6 Moosakkayude Jinnu Part 6 AUTHOR : CHARLIE | Previous Parts   bs£ ANt¯¡v D½]vs¡m¸w NX¶p k¶ Bsa N*v fqh Ns®Xp¡msS tWm¡n C^p¶ptbm]n. ^*ptb^pw k^p¶ B H^p ewPn N*n«v. hvfnSs] BUyfm]n N*t¸m Ss¶ fqh cv–amäv B]n F¶p b_]p¶Sm\v l^n. ko*pw b¨fpaNv tkXn¡m³ k¶Sm]n^p¶p hvfnS. bs£ skap¯v SpXp¯ tfWn]pfm]n sshWpkpw N_p¸n kÀ\ NX`mhp sbmSnª tbms` […]

Continue reading

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 5 [Charlie]

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 5 Moosakkayude Jinnu Part 5 AUTHOR : CHARLIE | Previous Parts   BUytf Ss¶ H^p £f b_]p¶p,, SpXÀ¶v FjpSm³ C{S]pw sskNn]Snsâ tb^nÂ,, KoknSw F¶ Hm«¯nÂ, A¸w sWt«m«w HmtX*n k¶Sv sNm*m\v C{S]pw sskNn]Sv, FÃmk^pw fWÊn`m¡pw F¶p knlzhn¡p¶p, hhvtWiw ImÀan ….. Cu NT]psX fp³emP§Ä km]n¨SnWp tlgw SpXÀ¶v km]n¡pN. Cu NT]psX fp³emP§Ä km]n¨kÀ Ds*¦n H¶p NqXn km]n¡pkmWpw […]

Continue reading

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 4 [Charlie]

മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 4 Moosakkayude Jinnu Part 4 AUTHOR : CHARLIE | Previous Parts   ഈ കഥയുടെ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കുക…. മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 3 [Charlie] 214 മൂസാക്കയുടെ ജിന്ന് 2 (Charlie) 237 മൂസക്കയുടെ ജിന്ന് 1 [ചാര്‍ളി] 239 പെട്ടെന്ന് ആണ് അടുക്കളയിൽ ഒരു കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ടത്. രണ്ട് പേരും ഞെട്ടി തരിച്ചു. ഖദീജാ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് തറയിൽ കിടന്ന തന്റെ മാക്സി എടുത്തിട്ട് മൂസയെ നോക്കി. […]

Continue reading

രാജമ്മ  10 [Murukan]

രാജമ്മ  10 Rajamma Part 10 Author : Murukan | Previous Parts Malayalam Kambikatha പുലർച്ചയോടെ ഫീലിപ്പോസ് തന്റെ ഗ്സ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തി രാജമ്മയെ പൂട്ടിയിട്ട മുറി വലിച്ച് തുറന്ന് കൊണ്ട് ഫീലിപ്പോസ് അകത്തേക്ക് കയറി ഉടുതുണിയില്ലാതെ തറയിൽ മലർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജമ്മയുടെ തുടയിൽ ഫീലിപ്പോസ് തന്റെ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചു പാതി മയക്കത്തിലായിരുന്ന രാജമ്മ അയ്യോ എന്ന് നിലവിളിച്ച് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള അടിയുടെ അഘാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് ഫീലിപ്പോസിന്റ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായി നോക്കി ഫീലിപ്പോസ് […]

Continue reading