ചുവപ്പൻ ടീച്ചറാന്റി [മദോൻ മത്തൻ]

ചുവപ്പൻ ടീച്ചറാന്റി Chuvappan Teacher Aunty | Author : Madon Mathan “ഇറ്റ്സ് മൈൻ … മൈ ഓൺ മൈൻ … ഞാനോടിക്കും.. ഫക്ക്..”” ടീച്ചറാന്റി വായിട്ടലയച്ചു കൊണ്ട് വണ്ടിപ്പുറത്ത് രണ്ടിടി വെച്ച് കൊടുത്ത് കാറിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാതെ പായുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ട് നോക്കി… ഒരു മൈരും മനസിലായില്ല.. ആന്റി പറഞ്ഞതിൽ മൊത്തം മൈരാണല്ലോ!? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫക്ക് മാത്രം നല്ലോണം തിരിഞ്ഞു… അത് പിന്നെ മിയയും സണ്ണിയും […]

Continue reading