തല തെറിച്ചവൻ 2 [ലോലൻ]

തല തെറിച്ചവൻ 2 Thala Therichavan Part 2 | Author : Lolan | Previous Part അന്ന് ഞാങ്ങൾ മൂന്നും തിരികെ വന്നതിനു ശേഷം ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അരുൺ ഓ സജിൻറെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് പോകാൻ ഒള്ള ഒരു അവസരവും സജിൻ ഒണ്ടാക്കി തന്നില്ല.പക്ഷെ സാമിന്‌ അവൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ആയിരുന്നില്ല.സാം പോകണ്ട സമയത്ത് പോയികൊണ്ട് ഇരുന്ന് അത് രാത്രി ആണോ പകൽ ആണോ.അതോ സജിൻ വീട്ടിൽ ഒണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ ഇതൊന്നും […]

Continue reading

തല തെറിച്ചവൻ [ലോലൻ]

തല തെറിച്ചവൻ Thala Therichavan | Author : Lolan   സാധാരണ എല്ലാവരും കഥ പറയും മുന്നെ പറെയും ഇതൊരു നടന്ന കഥയാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ഇതും നടന്നയാണ് എന്റെ ചില ഉറക്കം കെടുത്തിയ രാത്രികളിൽ ചുമ്മാ ചിന്തിക്കാൻ മെനഞ്ഞു എടുത്ത കഥ.ഒരു തല തെറിച്ചവന്റെ കഥ…….ഈ കഥ റിയൽ ആക്കാതെ ഇരിക്കുക .അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ തികച്ചും നിങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി.സാധാരണ പോലെ ഇന്നും ജിമിനു പോയി പക്ഷെ സാമിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഒാ പറയാൻ വിട്ടു […]

Continue reading

എട്ടത്തിടെ കൂടെ ഹോം സ്റ്റേ [ലോലൻ]

എട്ടത്തിടെ കൂടെ ഹോം സ്റ്റേ Ettathiyude Koode Home stay | Author : Lolan   ‘എടാ മനുവെ നിന്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്ന്’ അമ്മയുടെ നിട്ടിയുള്ള വിളി കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. പെട്ടന്ന് പോയി ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടന്റെ മിസ്സ് കോൾ. പെട്ടന്ന് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ച്. ചേട്ടൻ : എടാ എനിക് ജോലിടെ അവിഷത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നാൾ പുറത്ത് പോക്കണ്ടി വന്നയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉടനെ തിരിച്ച് വേരാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് […]

Continue reading

ഒരു കുടുമ്പകഥ [ലോലൻ]

ഒരു കുടുമ്പകഥ അച്ഛമ്മയുടെ കളിക്കുടുംബം Oru Kudumba kadha Achammayude Kalikudumbam Author : Lolan Aѽ]psX Nan¡pXpwdwH^p Wngn² hwPf N-T – CWvshÌv Sm`vb^yw CÃm¯kÀ fäp NTNÄ km]n¡pN – FÃm S^¯ns` dԧġpw kn`N¸n¡msS H^p Nq«pNpXpwd Nq« ¡an¡T]psX BUy A²ym]w CSm Wn§Ä¡v fp³bn ….hhvtWiw Cu^mävtb« lln…….tPmb³ Smfhn¡p¶Sv H^p tNmaWn]n B-\v. AknsX AXp¯Xp¯p Ss¶ koXpNÄ D*v. FÃmw sI_n] koXpNÄ. ASp sNm*p […]

Continue reading

ചാറ്റിംഗ് തന്ന സൗഭാഗ്യം

ചാറ്റിംഗ് തന്ന സൗഭാഗ്യം Chatting thanna saubhagyam bY Lolan KoknS¯n WX¶ H^p f_¡mWmkm¯ hwekfm\nSv NTs]jpSn lo`fnà Fs´¦n`pw sSäpNp_kpt* sgfn¡pw F¶ {bSo£t]msX t`m`³ . Fsâ tb^v Kn¯p CSv Mm³ +2 C bYn¡pt¼mÄ WX¶Sm\v. Fsâ ko«n MmWpw Fsâ A½]pw fm{Stf DÅp Aѳ Fsâ sI_p¸¯nt` f^n¨p. CWn Fsâ A½s] b^nI]sbXp¯mw A½]psX tb^p Kndn N*m W½psX knUymdm`³ `p¡v Wn_ªp Spap¼p¶ fp`NÄ […]

Continue reading

ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍)

ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍) …………….. ???–LUCIFER–??? ………………   ^mkns` 5. 30 B]n _w` fNsW knan¨p….: ]mhosW dm¦v sNmXp¯p Fjpt¶äp Wnh-vN^nNv. Zm Fjpt¶Â¡X sI_p¡m hf]w B]n. C{S sb«¶v tW^w skapt¯m CsSs´m^p Nãw B\v fpiv–hnt]mXv Imäv sI]vSp D_§m³ sskNn]Snsâ]m D½msX Nan]m¡Â tN«p In^n¨psNm*v Ak³ Fjpt¶äp. fpivhnW F¶ fpivhn Aksâ Kok³ AXp¯ fmhw B\v N`ym\w Unkh§Ä tbmNp¶nà Nm¯n^n¡m³ k¿. […]

Continue reading